QHIA TXOG PEB QHOV KEV PAB CUAM TXOG KEV UA HAUJ LWM

Yog tias koj tab tom muaj kev nyuaj nrhiav los sis tuav ib txog hauj lwm, peb muaj ntau yam kev pab cuam txog kev ua hauj lwm kom pab tau koj ua tau zoo ntawm chaw hauj lwm. Peb muaj kev qhia thiab kev pab tso npe los pab koj nrhiav hauj lwm thiab peb ho muaj kev txhawb pab rau koj kom koj tuav tau txoj hauj lwm ntawd thiab nce tau mus siab ntxiv rau koj kev ua hauj lwm.

Kuv puas muaj feem xyuam tau txais kev pab?

Qhov yuav tau thiab tsis tau nyias txawv nyias ntawm peb cov kev pab no. Txoj kev zoo tshaj uas koj yuav paub tau tias koj puas yuav muaj feem xyuam tau txais ces yog tham kiag nrog peb ib tug neeg khiav dej num.

Nej nyob rau qhov twg?

Peb cov kev pab muaj nyob rau ntau lub chaw thoob xeev Minnesota. Thov nyem nov rau cov chaw uas muaj kev pab.

Qhia txog peb lwm cov ke v pab?

Qiv Khoom Pab Rau Kev Mob Nkeeg muaj qiv tawm dawb, qiv ib ntus rau tej yam khoom uas twb raug siv dhau los lawm, uas ntxuav thiab tu hu hu cia thiab khoom uas yeej muab kho kom ua hauj lwm zoo lawm coj los pab kev mob nkeeg rau cov neeg uas yuav tsum siv cov khoom no pab txhawb. Qhov kev pab no yog muab los ntawm peb cov chaw nyob Wilmar, St. Cloud, Rochester thiab St. Paul. Nyem los lus ntawm lub xeev uas muaj ib txoj kab hauv qab kom qhib tau ib daim duab taw qhia qhov chaw uas muaj peb cov khoom siv no.

Qhia txog kev yuav khoom hauv peb cov taj laj Goodwill

Tuaj yuav khoom hauv Goodwill thiab tseg tau nyiaj! Xws li tias, cov ris tshiab tom lwm lub taj laj yog $25, $30, $50 los sis tseem kim tshaj ntawv thiab. Tom Goodwill, lub ris uas kim tshaj plaws ces tseem qis tshaj $10. Tsis tas li xwb, tej thaum peb tseem txo peb tus nqi kom muaj chaw rau lwm cov khoom uas tuaj tshiab thiab. Peb ho muaj cov nqi tsis siab tsis qis rau menyuam cov khaub ncaws zoo, khoom siv hauv vaj hauv tsev, rooj tog thiab lwm yam ntxiv. Mus saib nplooj uas qhia txog cov chaw kom nrhiav tau lub taj laj uas ze koj tshaj.